Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Diagnostika tlakových rozvodů, ventilů, mechanických a elektrických zařízení

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Ultrazvuková diagnostika nebo nás v případě potřeby kontaktujte.

  Publikováno 1. 6. 2011


  Řízení a údržba průmyslového podniku č. 4

   

  Článek 2011 - Diagnostika tlakových rozvodů, ventilů, mechanických a elektrických zařízení

   

  Podrobnosti:


  Diagnostika tlakových rozvodů, ventilů, mechanických a elektrických zařízení

  Ing. Liber Keller TSI System

  Řada nežádoucích jevů v prů myslových zařízeních je doprovázena vznikem A zvuku, a to jak šiticiho se vzduchem, tak materiálem konstrukci Ultrazvuk vzniká při úniku médií netes nostmi spojů nebo trhlinami v materiá- lu. Ultrazvukový signál se šití ze špatně těsnicích ventilú. Ultrazvuk se generu jo pri chodu valivých ložisek. Zdrojem ultrazvuku jsou také elektrické je. Proto byla vyvinuta celá fada ultm- zvukových detekčních přístrojů, které pomáhají zjišťovat ultrazvukové signály těchto nežádoucích jevů při chodu prů myslových zalízení. Je prokázáno, že včasná detekce netěsnosti, zvýšeného valivého tření nebo výboje zachytí vzni kající vadu v počátečním stadia tak se předejde rozsáhlým škodám způsobe ným jejím plným rozvinurim. Ultrazvuková diagnostika jeho snadná směrová lokalizace a mož nost selektivního filtrováni a tim odli Seni od rušivých zvuků v ostatnich čás tech akustického spektra. Pod pojem ultrazvuk zahrnujeme v pripade primyslové diagnostiky akus tické signály ve frekvenčním rozsahu od 20 do 100 kHz, tedy nad hranici lid- ské slyšitelnosti. Výhodou ultrazvukuje 42 dB Zjišťování úniků je založeno na vzni ku ultrazvukového signálu při turbu ultra-lentnim proudění. Pokud nastane peru- Seni těsnosti tlakové soustavy, docházi téměř vždy k turbulenci a je tedy genero ván ultrazvuk Bylo zjištěno, že většina spektrálních složek tohoto ultrazvuko vého signálu se nachází v pásmu mezi 30 a 50 kHz. Na stejném principu fun- guje opačný jev, a to porušeni výbového systému. Intenzita ultrazvuku se mění s tlakovým rozdílem netěsnosti ase vzdálenosti. Může být proto měřit kem velikosti netěsnosti. Diagnostika úniků se používá při kontrole rozvodů dakového vzduchu, páry a technických plynů. Zde se nejvice uplatňuje zvuk šitící se vzduchem. Pri kontrole netěsností ventilů, odvadeču konden- zátu a při hledání úniků z potrubíulo- zených ve zdech nebo v terénu se spise uplatní diagnostika pomocí ultrazvuku sincího se materiálem. Ekonomické aspekty včasné ultra- zvukove diagnostiky úniků jsou ziej- mé Výroba tlakového vzduchu je drahá a jeho nekontrolovaný únik způsobuje značné ztráty. Stejně tak špatná funk ce odvaděčů konden zátu vede v parnich systémech k vyso- kým ztrátám. A pokud dochází k únikům spe- ciálních technologic- kých plynů, nemusi jít jen o ztráty, ale také o bezpečnost a zdraví. K detekci výbojů, at' se jedná o korono- vý, doutnavý, jiskrový nebo cbloukový výboj, je také možné použít ultrazvukových pristro- jů, protože ultrazvuk je průvodním jevem elek- trických výbojů. Ty mohou vznikat vakuona komponentech rozvodů vysokého napětí, v transformátorech, odpojova- čich a v rozvaděčích. Přednosti detek- ceukrazvukového signálu výbojuje.že mohou být indikovány výboje v poč?- tečnim stadiu degradace vysokonape- tového komponentu, na kterém vzni- ultra-ká korénový výboj. To je výhoda pied sledováním termokamerou, která dia- gnostikuje výboj až tehdy, kdy dochází k tepelné destrukci komponentů. Také je možné ultrazvukem detekoval výboj v krytém transformátorunebo rozvade- či. Zde je výhoda ve varování obsluhy před možnosti úrazu elektrickým prou- dempři odstraněni krytu. Také v tomto případě má termodiagnostika omezené možnosti. Ultrazvuková diagnostika valivých ložisek je velmi metodicky propraco- vaná. Využívá se srovnávacího měře ni, zjišťováni trendu a spektrální ana- lýzy ultrazvuku. Ultrazvukový signál se snímá kontraktně a je tak možné pro- vádět diagnostiku chodu rychloběžných ipomuloběžných ložisek. So zvyšující se intenzitou ultrazvuku lze postupné usu- zovat na nedostatečné mazání ložiska, poté namikroskopické defekty v oběž ných drahách, následně na velká poško zeni typu pitting", která přecházcji v haváni ložiska, Preventivni diagnos- tika chodu ložisek dokáže odhalit jejich vznikající závady dostatečně včas, aby bylo možné zajistit opravu nebo výmě- nu vadného ložiska, než dojde k jeho