0

  Diagnostika valivých ložisek se vyplatí

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Ultrazvuková diagnostika, případně Asistent mazání Ultraprobe 201 nebo nás můžete kontaktovat.


  Publikováno 16. 6. 2008

  Technický týdeník, č.12

   


  2009 Diagnostika valivých ložisek se vyplatí

   

  Podrobnosti:
  Diagnostika valivých ložisek se vyplatí!


  Valivé uložení představuje nejčas tější mechanickou soustavu zajištující pohyb rotačních součástí s minimálním třením. Konstrukce valivých ložisek je velmi různorodá a odpovídá Ultrazvukové kmity mohou být dete kovány přiložným piezoelektrickým ni mačem a zpracovány tzv. heterodynnim ue Signál dobrého ložiska drive než ostatni způsoby diagnostiky, jako je sledování vibraci nebo teploty. principem, který umožní jejich převedeni do lidským uchem slyšitelné frekvenční oblasti. Není však mutné se pouze spole- hat na subjektivni posouzeni sejmitého signálu sluchem, ale je možné porov navat mitenzitu ultrazvuku vyjádřenou vjednodaich dB nebo hodnotit jeho časo- vý pribeh prostředky spektrální analýzy Při posuzování stavu diagnostiko vaného ložiska se vychází ze zakladní úrovně intenzity ultrazvuku. Ta se ziska snimanim nových ložisek, nejlépe jako střední hodnota z mereni vice stejných kusů. Snimani kontaktní sondou se musi providět ve stejných bodech, sonda muusi byt přikládana ke snimanému povrchu pod stejným úhlem se srovnatelným pritlakem Pro zajištění opakovatelnosti snimani ve stejných bodech je dobré sní- maci mista označit Při zjišťování časového vývoje ultra- zvukového projevu provozovaného ložiska dojde po určité době k registraci náristu intenzity ultrazvuku. Pi zvýšeni intenzity o 8 dB proti základní úrovni můžeme konstatovat, že došlo k nedosta- konkrétním požadaviaim jednotli vých zařízení podle rozměrů rotačních součástí, podle radiálních a axiálních sil, podle požadovaných otáček a podle podmínek, v jakých ložisko musi pra- covat. Jedno však maji všechna ložiska společné - i minimální tření, které je vždy průvodnim jevem jejich funkce, je zdrojem ultrazvukových vin. Ty se při provozu ložiska šíři z místa vzniku na oběžné dráze přes hmotu ložisko- vých kroužků do materiálu konstruk ce celého uloženi. Výzkum v oblasti ultrazvukové dia- gnostiky kuličkových ložisek iniciovala v počátku sedmdesátých let minulého stoleti NASA. Z experimentů vyplynulo, že ve frekvenčním pásmu od 28 do 32 kHz indikuje ninist amplitudy ultrazvu ku počínající poškozeni ložiska daleko Signál vadného ložiska ue Nejvyšší model detektoru Ultraprobe 10000 představuje ručni digitalni pristroj umožnující aplikovat kompletní postupy prediktivni diagnostiky. V pistolovém provedení s velkým přehledným gra- fickým displejem nabízí řadu možnosti vlastniho snimani ultrazvuku pomocíniz- ných specializovaných snimacich modu lú Pro analýzu ložisek se téměř výhrad ně použivá kontaktní modul s dotykovou sondou, kterou je v případě potřeby možné doplnit prodlužovacími nástavci Ultraprobe 10000 umožňuje záznam nejen zjištěné intenzity ultrazvuku v dB ale mie sejmout časový průběh signálu tečnemu mazimi ložiska a je nutné ložis ko domazat. Zvýšeni intenzity monitoro- vaného ultrazvuku o 12 dB již indilje vznik mikroskopických porušeni zejme na oběžných drah ložiska. Další nárůst intenzity na 16 dB pak signalizuje vznik makroskopických porušení, která vedou k tzv. pittingu, Dalli zvyšování intenzity ultrazvuku k hodnotám 35 dB již pouka zuje na havári ložiska Americký výrobce UE Systems nabizi fadu přistroju pod názvem Ultraprobe které umožňují kontaktni snimani ultra- zvuku generovaného provozovanými ložisky a vyhodnocení jeho úrovně nebo ispektrální charakteristiky pro posouzeni stavu kontrolovaného ložiska Diagnostika při mazání ložiska do paměti a provést jeho následnou ana- yzu primo v pristroji. Ultraprobe 10000 má několik prednastavených režimů pro všeobecnou průmyslovou diagnostiku také pro kontrolu ložisek je k dispozici specialni režim. Ve spolupráci s progra my Ultratrend DMSTM a UE Spectraly- zer™ představuje dokonalý nástroj pro komplexni diagnostiku strojů a zařízení Diagnostika ložiska pomoci Ultraprobe 10000 Ultraprobe 3000 je modemi ručni digitalni detektor s paměti a dokumen tačnim programovým vybavením Pisto- lové provedení s přehledným displejem a rotačnim ovladačem zaručuje snadné a pohodlné použiti. Výměnný kontaktni modul pro diagnostiku ložisek má della kontakini sondy 250 mm Přistroj má paměť dat pro hodnoty až ze 400 men cich mist a je vybaven rozhranim pro při pojeni počítače. Ultrazvuková diagnostická metoda je také účinným nástrojem pro kontrolu mazání ložisek Při současném snimani ultrazvukového projevu ložiska při jeho domazávání je možné spolehlivě určit správné namazání ložiska, aby nedošlo k jeho premazini. Také je možné zjistit, že domazání ložiska pri mechanickém poškození jeho oběžných drah sice zpuso- bi sniženi intenzity ultrazvuku, ale je jen krátkodobé a ložisko po čase opět vyla- zuje zvýšené hodnoty intenzity ultrazvu ku Prediktivní diagnostika chodu ložisek dokáže odhalit jejich vznikající závady dostatečně včas, aby bylo možné zajistit opravu nebo výměnu vadného ložiska dive, než dojde k jeho zničení a násled- ným škodám na zařízení a dalším ztrátim kvůli neplánovanému pierušení výrobní technologie..