0

  ESATEST - jiný tvrdoměr

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace navštivte sekci Měření tvrdosti, případně Přenosné tvrdoměry ESATEST nebo nás můžete kontaktovat.


  Publikováno 1.10.2008, NDT Bulletin, č. 2


  2008 NDT Bulletin 02-08 - ESATEST

  Podrobnosti:

  ESATEST - jiný tvrdoměr Měření tvrdosti materiálů patří k základním zkouškám materiálových vlastností. Většinou se tyto zkoušky nepovažu- ji za nedestruktivni, protože vtisk zkušebního tělíska zanechává na povrchu materiálu výraznou stopu. Často je také nutná příprava měřeného povrchu, aby bylo možné rozměry vtisku dobře vyhodnotit. Rozhodujícím parametrem pro proveditelnost měření tvrdosti je často dostupnost zkoušeného povrchu. A zde maji klasické metody měření tvrdosti se standardním pojetím tvrdoměru výrazná omezení. Změřit tvrdost uvnitř otvoru, na vnitřním povrchu trubky nebo v ozubení je běžnou metodou neproveditelné. Přístroje ESATEST švýcarského výrobce Ernst pracují na no- vém patentovaném principu měření tvrdosti. Vnikací tělísko je diamantový jehlan, který má pokovený povrch. Při vtisku tělíska do měřeného kovového materiálu protéká díky po- mocné magnetické elektrodě přes vnikaci tělísko elektrický proud. Přístroj pak vyhodnocuje odpor přechodu mezi vni- kacím tělískem a měřeným materiálem. Na základě jedno- duché uživatelské kalibrace pak zobrazí hodnota tvrdosti v požadované jednotce. Měřicí zatížení je v rozsahu od 2 do 100 N, takže na většině povrchů nezanechá vnikací tělísko výraznou stopu a tak může být měření považováno za ne- destruktivni. Přístroje ESATEST jsou k dispozici ve dvou provedeních. Ruc- ní ESATEST Handy je určený pro měření na velkých dílech. u kterých není možné změřit tvrdost klasickým způsobem. Sestává z měřicí sondy s pistolovou rukojetí a vyhodnoco- vací jednotky. Měřicí sonda má vyměnitelné držáky vnika- ciho tělíska, které mohou být tvarově přizpůsobeny podle měřené plochy. Tak je možné měřit tvrdost na vnitřních plo- chách, v drázkách, v zavitech a v různých ozubeních. Je také možné měřit tvrdost svarů, a to i na hodně nepřístupných místech. Měřený po- vrch není nutné ni- jak zvlášť upravovat. pouze výrazně hrubý povrch se lokálné za- brousí. Ruční vyhod- nocovací jednotka zobrazuje na disple- ji naměřené hodno- ty v jednotkách HV, HRC, HRB, HRA, HB30 a dalších pod- le případných poža- davků. Do vnitřní pa- měti je možné uložit 1000 hodnot a ty pak přenést do počí- tače nebo přímo vy- tisknout na tiskárně. Akumulátory zajisti provoz tvrdoměru po 8 hodin. 500 Stolní ESATEST MTR je určený pro opako- vané měření tvrdos ti drobných tvarové složitých dílů. Měře- ný dil je položený na stolku a vnikací tělís- ko je vtlačováno do měřeného povrchu motoricky. Polohova- cí stojan umožňuje diky výměnným držá- kum indentoru mere- ní jak na obtižné do- stupných plochách. tak na plochách, na kterých by nebylo ručně možné zajistit stabilní měření. Stolní provedení sestává z nastavitelného stojanu s motorizovaným držákem vnikacího tělíska a s uni- verzálního stolku pro měřený dil. Podle zákaznických poza- davků je možné navrhnout speciální stolek a držák indento- ru. Vyhodnocovací jednotka ve stolnim provedení má velký grafický displej, který zobrazuje průběh měření a výsledné hodnoty udává v rozsahu HV 100 až 1000 a HRC 0 až 70, jiné jednotky jsou možně na vyžádání. Paměť pojme až 4000 na- měřených hodnot, sériové rozhraní umožní připojení poči- tače a tiskárny. Výsledky měření je možné přímo v přístroji zpracovat statisticky, je možné i nastavit signalizační hrani- ce pro třídění podle naměřené tvrdosti